Vnitřní oznamovací systém

OCHRANY OZNAMOVATELŮ

POVINNÝ SUBJEKT:
Aspekt reality s.r.o.,

IČ: 17139104
se sídlem Cholupická 997/38. 142 00, Praha 4

 

Účelem vnitřního oznamovacího systému je umožnit oznamování protiprávních jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

Vnitřní oznamovací systém je vytvořen pro zaměstnance povinného subjektu a ostatní fyzické osoby, které se v souvislosti s prací nebo jinou podobnou činností dozvěděli o protiprávním jednání, které: 

  • má znaky trestného činu, 
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, 
  • porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1, písm. d) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. 

Hlavním cílem je odhalování protiprávních jednání při výkonu pracovní činnosti nebo jiní podobné činnosti na pracovišti. Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou podobnou činnost, v jejíž souvislosti oznámení podává. Fyzická osoba, která je zaměstnancem povinného subjektu nebo která je pro povinný subjekt činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, může podat oznámení i anonymně. Z podání jsou vyloučeny osoby, které nevykonávají pro povinný subjekt práci ani jinou podobnou činnost ů. Výjimkou jsou osoby, které jsou oprávněny oznámení podat podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení: 
Jméno, příjmení: Ing. Hedvika Černochová
e-mail: hedvika@aspektreality.cz
telefon: +420 734 373 583

Oznámení je možné podat:

  • e-mailem na e-mailovou adresu hedvika@aspektreality.cz
  • poštou na adresu: Aspekt reality s.r.o., Cholupická 997/38, Praha 4. Oznámení je třeba označit „důvěrné, určeno k rukám Ing. Hedviky Černochové“. 
  • ústně (v pracovní době, tj. pondělí–pátek 9-17 hodin po předchozí domluvě schůzky telefonicky tel. +420 734 373 583 nebo emailem hedvika@aspektreality.cz)
  • telefonicky na tel. čísle +420 734 373 583 (v pracovní dny, tj. pondělí–pátek 9:00 – 16:00 hodin)

Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě (nejdéle však do 14 dnů od žádosti). Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti nebo Finančnímu analytickému úřadu. Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 5 pracovních dnů od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím. Všechny informace, které budou oznámeny, včetně osobních údajů získaných přímo od identifikovaného nebo identifikovatelného oznamovatele, budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. 

 

V Praze, dne 25. 10. 2023    

                                                                                                                                                                                   ASPEKT reality, s.r.o.

                                                                                                                                                                                   Ing. Hedvika Černochová, jednatel