Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost ASPEKT s.r.o., IČO: 63218810, se sídlem Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7760, je renomovaná realitní kancelář, která poskytuje kompletní servis při prodeji, nákupu a pronájmu rezidentních a komerčních realit v atraktivních lokalitách. Své služby poskytujeme našim klientům již 25 let. Pracujeme výhradně s kvalitními nemovitostmi, rychle, profesionálně, s důrazem na detail, právní a finanční bezpečí, a proto dbáme na kvalitu uzavíraných smluv.

Cílem tohoto PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ vydaných společností ASPEKT s.r.o., je poskytnout Klientům informace o tom, jaké osobní údaje společnost APEKT s.r.o., jako Správce, zpracovává o svých Klientech - fyzických osobách při poskytování služeb zprostředkování prodeje či koupě nemovitostí, pronájmu nemovitostí, správy nemovitostí a dalších a při návštěvách internetových stránek provozovaných společností ASPEKT s.r.o. a při kontaktech s potenciálními Klienty, k jakým účelům a jak dlouho společnost tyto osobní údaje, v souladu s platnými právními předpisy, zpracovává, komu a z jakého důvodu je může zpřístupnit nebo předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Toto Prohlášení se týká zpracování osobních údajů Klientů ASPEKT s.r.o. a odpovídajícím způsobem i jejich zástupců či kontaktních osob, potenciálních Klientů či zájemců o služby ASPEKT s.r.o. a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností ASPEKT s.r.o., a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich vztahu se společností ASPEKT s.r.o.

Definice

Osobní údaj/e (dále jen „Údaj“ nebo „Údaje“) = veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. To znamená, že osobní údaje zahrnují i údaje jako e-mail, adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno, profilové fotky, osobní preference, uživatelem generovaný obsah. Mohou rovněž zahrnovat jedinečné číselné identifikační údaje jako IP adresu uživatelova počítače nebo MAC adresu zařízení a soubory cookies.

Subjekt údajů = fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Za fyzickou osobu se také považuje osoba podnikající na základě živnostenského či jiného oprávnění.

Správce = fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

Zpracovatel/příjemce = fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce.

Zpracování osobních údajů = jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Porušení zabezpečení osobních údajů = porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

Souhlas subjektu údajů = jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Úřad = Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 29, Praha 7, PSČ 170 00, www.uoou.cz

Nařízení GDPR = Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Klient = fyzická nebo právnická osoba, která byla oslovena nebo oslovila společnost ASPEKT s.r.o. za účelem zasílání nabídky služeb, poptávky služeb, uzavření smlouvy nebo již takovou smlouvu uzavřela.

Data Privacy Officer („DPO“) = pověřenec pro ochranu osobních údajů - osoba odpovědná ve společnosti ASPEKT s.r.o. za zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů

ASPEKT s.r.o.

se sídlem Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 63218810

www.aspektreality.cz

(dále jen „ASPEKT s.r.o.“ nebo „Správce“)
 

jakožto Správce, si je vědoma právních povinností při zpracování Údajů svých Klientů a odpovědnosti, které ji v této souvislosti ukládají právní předpisy České republiky a EU. Tento předpis poskytuje základní rámec způsobu a podmínek, jak nakládat s Údaji Klientů, jak postupovat při zpracovávání Údajů a na koho se obrátit při plnění povinností vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, Nařízení GDPR a z tohoto Prohlášení.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

ASPEKT s.r.o.

pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 63218810

info@aspektreality.cz

Právní rámec, principy zpracování osobních údajů

Základní právní rámec zpracování osobních údajů tvoří Nařízení GDPR, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a další související právní předpisy.

Základním principem zpracování Údajů je, aby ve vztahu k subjektu údajů byly zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem. Údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely je možné.

Údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány; přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné a s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Údaje musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické, a to za předpokladu provedení a dodržení příslušných technických a organizačních opatření, s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů.

Údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Jako Správce přijímáme vhodná opatření, abychom poskytli Subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace týkající se získání, zpracování, výmazu a zabezpečení osobních údajů. Tyto povinnosti musíme jako Správce splnit, což činíme mj. tímto Prohlášením.
 

Jakým způsobem a jaké údaje o Klientech získáváme a jakým způsobem je používáme

ASPEKT s.r.o. může Údaje shromažďovat nebo získávat prostřednictvím našich internetových stránek, formulářů, elektronického či telefonního kontaktu, osobního setkání či jinak. Někdy je společnosti ASPEKT s.r.o. poskytne přímo Klient, např. když nás kontaktujete telefonicky, e-mailem nebo osobně, někdy je shromažďujeme jako Správce, např. použitím souborů cookies, abychom zjistili, jak používáte naše stránky, nebo je získáváme od jiných osob, např. od spolupracujících subjektů - realitních makléřů.

Automatizované rozhodování, včetně profilování - může být Správcem použito při zasílání či zobrazení personalizovaných sdělení či obsahu. Jedná se o specifickou metodu, kterou je jakákoli forma automatizovaného zpracování Údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejích osobních preferencí, zájmů, ekonomické situace, chování, místa, kde se nachází, zdravotního stavu, spolehlivosti nebo pohybu. To znamená, že Údaje Správce může shromažďovat v různých situacích. Tyto údaje Správce může centralizovat a analyzovat, aby mohl posoudit a odhadnout osobní preference a zájmy Klienta. Na základě takového rozboru pak Správce zasílá či zobrazuje sdělení anebo obsah přizpůsobené zájmům a potřebám Klienta. Za splnění určitých podmínek má Klient právo vznést námitky proti použití Údajů pro účely profilování.

Údaje jsou Správcem shromažďovány:

 • z právního důvodu, který je uveden v čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení GDPR, tedy proto, že jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Klient, jakožto subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Klienta. Údaje jsou poskytovány povinně a účelem zpracování těchto Údajů je uzavření a plnění smluvního vztahu a souvisejících úkonů (komunikace s Klientem ohledně nabízených služeb a nemovitostí atd.). Zdroj Údajů je Klient nebo jím pověřená osoba. Pokud Údaje Klient neposkytne, nemůže s ním být uzavřena smlouva, ani jednáno za účelem uzavření smlouvy, ani poskytnuta služba, o kterou Klient požádal (např. zaslání konkrétních informací k nemovitosti, domluvení schůzky, prohlídky nemovitosti, uzavření smlouvy se Správcem, popř. třetí osobou) (dále jen „Plnění smlouvy“).
 • z právního důvodu, který je uveden v čl. 6, odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, tedy proto, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, aby Správce mohl Klientovi zasílat marketingová obchodní sdělení - newsletter, cílenou reklamu, přizpůsobená doporučení atp., to vše ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Údaje jsou poskytovány dobrovolně na základě souhlasu Klienta. Zdroj Údajů je Klient nebo jím pověřená osoba. Pokud Údaje Klient neposkytne, nemohou mu být zasílána obchodní sdělení (newsletter) a Klient nemůže ani řádně používat webové stránky Správce (dále jen „Souhlas s OS a cookies“)
 • z právního důvodu, který je uveden v čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR, tedy proto, že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce, aby Správce splnil právní požadavky podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu atp.). Údaje jsou poskytovány povinně a účelem zpracování těchto Údajů je uzavření a plnění smluvního vztahu a souvisejících úkonů (komunikace s Klientem ohledně nabízených služeb a nemovitostí atd.). Zdroj Údajů je Klient nebo jím pověřená osoba. Pokud Údaje Klient neposkytne, nemůže s ním být uzavřena smlouva ani jednáno za účelem uzavření smlouvy, ani poskytnuta služba, o kterou Klient požádal (např. zaslání konkrétních informací k nemovitosti, domluvení schůzky, prohlídky nemovitosti, uzavření smlouvy se Správcem, popř. třetí osobou) (dále jen „Právní povinnost“)
 • z právního důvodu, který je uveden v čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR, tedy proto, že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce, aby Správce splnil právní požadavky podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, zákon č. 253/1008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu atp.). Údaje jsou poskytovány dobrovolně a účelem zpracování těchto Údajů je uzavření a plnění smluvního vztahu a souvisejících úkonů (komunikace s Klientem ohledně nabízených služeb a nemovitostí atd.). Zdroj Údajů je Klient nebo jím pověřená osoba. I když Klient s poskytnutím Údajů nesouhlasí, může s ním být uzavřena smlouva a jednáno za účelem uzavření smlouvy, nebo poskytnuta služba, o kterou Klient požádal (např. zaslání konkrétních informací k nemovitosti, domluvení schůzky, prohlídky nemovitosti, uzavření smlouvy se Správcem, popř. třetí osobou) (dále jen „Právní povinnost se souhlasem“)
 • z právního důvodu, který je uveden v čl. 6 odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR, tedy proto, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, aby Správce mohl zajistit zabezpečení svých platforem a služeb proti zneužití, porozumět lépe Klientovi a zajistit řádné fungování svých internetových stránek, zajistit plnění smluvních povinností Správce atd. Údaje jsou poskytovány povinně a účelem zpracování těchto Údajů je zajištění zabezpečení internetových stránek Správce a jejich ochrany proti zneužití a dále lepší porozumění potřebám a požadavkům Klienta, zlepšení služeb a povědomí o značce, zajištění řádného fungování OS, reklamy, a jejich zdokonalování a ochrany prostřednictvím cookies a zajištění plnění smluvních povinností Správce vůči třetím osobám, zejména majitelům nemovitostí, developerům atd. Zdroj Údajů je Klient nebo jím pověřená osoba. Jestliže Klient Údaje neposkytne, může to ovlivnit naši schopnost poskytnout Klientovi naše služby (dále jen „Oprávněné zájmy“).

Kdo má přístup k údajům - kategorie příjemců dat

Údaje Klienta může Správce sdílet, aby splnil své právní povinnosti, zlepšil své služby, nebo když obdrží souhlas Klienta s takovým sdílením.

Údaje mohou zpracovávat jménem Správce pouze důvěryhodní externí zpracovatelé/příjemci. Těmto externím zpracovatelům/příjemcům Správce poskytuje pouze takové informace, které potřebují pro poskytnutí služby, a vyžaduje, aby Údaje nepoužívali pro žádný jiný účel. Správce vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil, že všechny třetí osoby, s nimiž spolupracuje, budou Údaje uchovávat řádně zabezpečené. Služby, které vyžadují zpracování Údajů, Správci poskytují např. smluvní realitní makléři, externí dodavatelé IT služeb, jaké jsou poskytovatelé platforem s hostingovými službami, správou a podporou našich databází a rovněž našeho softwaru a aplikací, které mohou obsahovat Údaje (tyto služby by někdy mohly obnášet přístup k Údajům s cílem provést požadované úkoly), dále majitelé nemovitostí, developeři, osoby zajišťující monitoring sociálních médií, správu identity, hodnocení a recenze, řízení vztahů se zákazníky, webové analýzy a vyhledavače, nástroje zpracování obsahu generovaného uživatelem, reklamní marketingové a digitální agentury pro sociální média, které dodávají reklamu, marketingové služby a kampaně, analyzují jejich účinnost a spravují kontakty s Klient.

Seznam příjemců Údajů

Údaje je Správce povinen sdělit třetím osobám, má-li takovou povinnost za účelem splnění zákonné povinnosti, nebo na ochranu práv, majetku, zájmů či bezpečnosti Správce, jeho Klientů, zaměstnanců, externích makléřů.

Údaje může Správce také sdělit, pokud k tomu má souhlas Klienta nebo pokud mu to povoluje zákon.

Údaje Správce ani nenabízí ani neprodává.

Shromážděné Údaje nebudou sdíleny s žádnou třetí osobou, kromě výše uvedených.

Kde údaje uchováváme

Údaje, které o Klientovi Správce shromažďuje, jsou uloženy a zpracovávány pouze na území EU, nebo na území států, které se zavázaly dodržovat EU standardy zpracování a zabezpečení osobních údajů (USA). Mimo EU jsou osobní údaje zpracovávány nebo ukládány jen u zpracovatelů/příjemců, kteří jsou certifikovaní podle EU - U.S. Privacy Shield - jedná se o Google LLC a Dropbox, Inc.

Jak dlouho údaje uchováváme

Údaje Klienta jsou uchovávány, dokud je to nutné pro naplnění účelu, pro který je Správce obdržel, aby vyhověl potřebám Klienta nebo splnil své právní povinnosti.

Pro určení doby uchovávání Údajů se uplatní níže uvedená kritéria:

 • pokud má Klient zájem o nemovitost nabízenou Správcem anebo uzavřel se Správcem smlouvu - údaje v Kontaktním formuláři Klienta jsou uchovávány po dobu 6 měsíců od jejich získání, Údaje v elektronické formě jsou uchovávány po dobu 10 let od jejich získání, resp. od ukončení smluvního vztahu s Klientem, pokud právní předpisy nestanoví dobu delší,
 • pokud Klient uzavřel se Správcem smlouvu o krátkodobém pronájmu nemovitosti - Údaje v papírové podobě se likvidují do 1 měsíce od ukončení smluvního vztahu, Údaje v elektronické podobě jsou uchovávány po dobu 18 měsíců od ukončení smluvního vztahu s Klientem, pokud právní předpisy nestanoví dobu delší,
 • pokud má Klient zájem o zasílání OS, Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od jejich získání,
 • pokud nás Klient kontaktuje s dotazem či žádostí o zpětný kontakt, Údaje se uchovávají po dobu nezbytnou pro zpracování dotazu a dále po dobu 10 let od poslední interakce, pokud si Klient vytvoří účet, Správce uchovává Údaje, dokud Klient nepožádá o smazání, nebo po dobu 10 let od poslední aktivity na účtu Klienta,
 • pokud Klient souhlasil se zasíláním přímých marketingových sdělení, uchovávají se Údaje, dokud Klient neodhlásí jejich odběr nebo nepožádá Správce o jejich smazání, nebo po dobu 10 let od poslední interakce,
 • pokud jsou na zařízení Klienta umístěny cookies, jsou Údaje uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení jejich účelu, dle typu cookies,
 • pokud Správce kopíruje OP/pas Klienta a tím plní právní požadavky podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, zákon č. 253/1008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu atp.), Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od jejich získání, resp. od ukončení smluvního vztahu s Klientem nebo uskutečnění transakce, pokud právní předpisy nestanoví dobu delší,
 • pokud Správce plní právní požadavky podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu atp.), Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od jejich získání, resp. od ukončení smluvního vztahu s Klientem nebo uskutečnění transakce, pokud právní předpisy nestanoví dobu delší.

Některé Údaje může Správce uchovávat, aby splnil své právní povinnosti a také, aby mohl řádně chránit své oprávněné zájmy, nebo pro statistické účely či účely uchovávání historie.

Pokud byl naplněn účel uchovávání Údajů a uběhla doba jejich uchovávání, jsou Údaje ze systémů a záznamů Správce vymazány nebo anonymizovány, aby již nebyla možná identifikace Klienta.

Jak jsou údaje zabezpečené

Správce vynakládá veškeré úsilí, aby údaje řádně ochránil, a to od okamžiku jejich získání do okamžiku jejich smazání, pseudonymizace či anonymizace. Správce uchovává a zpracovává Údaje zabezpečené na úrovni standardů daného odvětví a přijal veškerá přiměřená bezpečnostní opatření pomocí svědomitě nastavených interních procesů a bezpečnostních politik, aby nedošlo ke zneužití Údajů nebo neoprávněnému přístupu k údajům. Správce smluvně zajistil, aby každý oprávněný a důvěryhodný zpracovatel nakládal s Údaji stejným způsobem.

Jak vyplývá z technické povahy fungování přenosu dat na Internetu, Správce nemůže zajistit bezpečnost Údajů Klienta přenášených na internetové stránky Správce. Proto je zabezpečení jakýchkoli informací přenášených tímto způsobem mimo technické možnosti Správce. 

Práva Klienta a jeho možnost

 • Klient má právo, aby mu Správce poskytl jasné a jednoduše srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Správce Údaje používá a jaká jsou práva Klienta ve vztahu k Údajům. Toto Správce činí tímto Prohlášením.
 • Klient má právo na přístup k Údajům, které o něm má Správce k dispozici (až na určité výjimky). Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.
  Správce je oprávněn účtovat adekvátní poplatek kryjící administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.
  Správce je oprávněn na zjevně neopodstatněné, zbytečné nebo opakující se požadavky nereagovat.
 • Klient má právo, aby byly jeho Údaje opraveny, pokud jsou nesprávné nebo zastaralé, anebo doplněny, pokud jsou neúplné. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.
 • Klient má v některých případech právo, aby byly jeho Údaje smazány. Toto právo je možno využít, pokud není v rozporu s právními důvody nebo oprávněnými zájmy Správce. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.
 • Klient má právo kdykoliv zrušit odběr přímých marketingových sdělení, a to kliknutím na příslušný odkaz v OS (opt-out). Pro zrušení profilování Klient může kontaktovat Správce. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.
 • Klient může kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním Údajů (týká se pouze těchto Údajů, které jsou zpracovány na základě takového souhlasu). Zákonnost zpracování Údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena. Pro odvolání souhlasu může Klient kontaktovat Správce. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.
 • Klient může kdykoliv odmítnout zpracování Údajů na základě oprávněných zájmů. Pro odmítnutí zpracování Údajů na základě oprávněných zájmů může Klient kontaktovat Správce. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše. 
 • Pokud se Klient domnívá, že postup Správce v souvislosti s nakládáním s Údaji je v rozporu s Nařízením GDPR, má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost na takový domnělý rozpor postupu Správce. Před podáním jakékoli stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů nás, prosím, neváhejte kontaktovat dle kontaktních údajů uvedených výše.
 • Klient má právo údaje přesunout, zkopírovat je nebo předat z databáze Správce do jiné databáze. Toto právo se vztahuje pouze na Údaje, které Klient poskytl za účelem plnění smlouvy nebo na základě souhlasu a jejichž zpracování je prováděno automatizovaně. Pro informace o přenositelnosti může Klient kontaktovat Správce. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.
 • Klient má právo požadovat o omezení zpracování svých Údajů Správcem. Toto právo znamená, že Správce může Údaje uchovávat, ale nebude je dále zpracovávat ani používat. Toto právo se může použít v případě, že Klient a) popírá přesnost Údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Údajů ověřit, nebo za b) zpracování je protiprávní a Klient odmítá výmaz Údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo za c) Správce již Údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo za d) Klient vznesl námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů Správce, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Klienta. Pro využití práva na omezení zpracování může Klient kontaktovat Správce. Kontakt na Správce za tímto účelem je uveden výše.
 • Klient má právo deaktivovat cookies. Internetové prohlížeče jsou většinou naprogramovány tak, že cookies povolují, Klient však může v nastavení internetového prohlížeče toto nastavení změnit. Zakázání cookies může bránit ve správné funkčnosti webových stránek. Více informací o cookies na http://www.aboutcookies.org/.


Toto Prohlášení je účinné od 1. 7. 2021 a je vydáno v souladu s Nařízením GDPR.